Allmänna villkor för rebnis.online

Leverantör/kontoägare

Reviderad: 2019-03-21

Allmänna

rebnis.online (systemet) är en plattform för företag/organisationer/föreningar/privatpersoner (leverantören) som vill göra aktiviteter/objekt/tjänster (tjänsten) bokningsbara online för sina kunder/medlemmar (kunden).

Systemet tillhandahålls av Rebnis Hotel Systems AB (Rebnis) med organisationsnummer 556666-7811, som är baserat i Sverige.

Godkännande av villkor

För att nyttja systemet behövs ett konto och när konto tecknas godkänner kontoägaren dessa villkor. Kontoägare (leverantören) är den person som registrerade kontot. Om personen representerade en verksamhet (företag/organisation/förening) vid tillfället betraktas verksamheten som kontoägare.

Rebnis kan ändra villkoren och genom att fortsätta använda systemet efter att ändringen gjorts godkänner kontoägaren de nya villkoren. Ändringar meddelas på sidan och/eller via e-post.

Kontonamn

När konto tecknas anges ett kontonamn som kommer utgöra del av adressen som används av kunden för att hitta leverantören. Adressen till ett konto är https://rebnis.online/kontonamn

Kontonamnet måste ha en anknytning till det egna verksamhetsnamnet och det är inte tillåtet att teckna upp någon annan verksamhets namn. För verksamheter med samma/liknande namn gäller först till kvarn principen.

Vid tvist gällande kontonamn kan Rebnis komma att begära in dokumentation som kan hjälpa till att avgöra om ett kontonamn kan fortsätta innehas av aktuell kontoägare eller om det bör överlåtas till annan part. Rebnis har rätten att efter eget tycke avgöra vem som får inneha ett visst kontonamn. Rebnis kan även inaktivera ett kontonamn tillfälligt tills tvist avses löst.

Rebnis kan spärra kontonamn som kan väcka anstöt, behövas för testsyfte eller annan orsak.

Användning av systemet

På kontot tecknas ett abonnemang som ger rätt att använda systemet. Olika moduler och funktioner kan ha olika pris beroende på olika faktorer, se aktuella priser på hemsidan, och det som tecknats i abonnemanget avgör vilka funktioner som finns tillgängliga i systemet.

Betalningsvillkor

Kostnaden för abonnemanget debiteras månadsvis i förskott, normalt runt den första i månaden, och dras från det betalkort som registrerats på kontot.

Första betalningen dras när testperioden upphör och då debiteras kostnaden per dag för de dagar som är kvar i månaden, baserat på aktuell månadskostnad för abonnemanget.

Om debitering inte kan utföras, exempelvis om kortet upphört eller på grund av otillräckligt saldo, görs ytterligare försök efter några dagar. Om debitering inte gått att genomföra inom tio (10) dagar efter första försök inaktiveras kontot till dess att kontoägaren uppdaterat betalinformation och genomfört en betalning manuellt.

Prisändring

Prisändringar kommer att meddelas minst en månad i förväg på hemsidan och/eller via e-post. Nya moduler, funktioner och integrationer kan prissättas separat och säljas som tilläggstjänster.

Varaktighet och uppsägning

Abonnemanget löper månadsvis utan bindningstid och fungerar så länge debitering kan genomföras.

Uppsägning kan göras när som helst och abonnemanget upphör den dag senaste betalperioden sträcker sig till, normalt runt den första i månaden.

Uppsägning görs genom att avregistrera betalkortet så att debitering inte längre kan utföras.

Ångerrätt

Abonnemanget inleds med en gratis testperiod om tio dagar. Om du inte vill fortsätta använda tjänsten efter denna period ska du se till att inte ha något betalkort registrerat på kontot.

Data i systemet

Kontoägaren äger den data som finns kopplad till kontot, exempelvis bokningar och kunduppgifter, och ansvarar för denna gällande GDPR.

Kontot och all dess data ligger kvar inaktivt i sex (6) månader efter uppsägning och kan återaktiveras när som helst under denna period. Efter sex månader kommer uppgifterna raderas och Rebnis har ingen skyldighet att lagra data efter denna period.

Drift och underhåll

Rebnis strävar efter att ge bästa möjliga tillgänglighet och driftstabilitet för systemet, men ansvarar inte för avbrott på grund av faktorer utanför Rebnis kontroll. Sådana avbrott kan innefatta strömavbrott, fel på utrustning och anslutningar hos internetleverantör och liknande.

Systemet utvecklas löpande med nya funktioner och i vissa fall kan det vara nödvändigt att tillfälligt stänga ner åtkomsten till systemet vid uppdatering. Rebnis har rätt att ändra systemet vad gäller både funktionalitet, användarflöde, utseende och övrigt utan att meddela ändringar i förväg.

Kontoägarens skyldigheter

Kontoägaren har fullständigt ansvar för de bokningar, avtal och transaktioner som ingås och hanteras genom systemet mot sina kunder. Kontoägaren är ansvarig för att informationen som sparas och visas är korrekt och får inte registrera information som kan vara vilseledande eller kränkande.

Kontoägaren ansvarar för att presentera mot sina kunder vilka villkor gällande priser, betalning, leverans, reklamation och liknande som gäller för bokning av tillhandahållna tjänster.

Rebnis skyldigheter

Rebnis strävar alltid mot att ge bästa service men kunden förstår och godkänner att systemet tillhandahålls ”som det är” utan garanti av något slag. Kontoägaren använder systemet på egen risk och Rebnis kan inte hållas ansvarigt för skador som orsakat förlorad inkomst, affärsavbrott, följdskador eller annan indirekt skada eller förlust.

Rättigheter

Systemet är skyddat enligt upphovsrätten och ägs av Rebnis. Rebnis kan när som helst överföra sina rättigheter och skyldigheter för systemet till tredje part.

Personuppgiftspolicy

Insamling

När en bokning genomförs begärs personuppgifter in som anses nödvändiga för att leverera tjänsten.

Ändamål

Personuppgifter samlas in för att leverantören ska kunna administrera och kommunicera med kunden gällande bokningen. Exempel på uppgifter som kan samlas in är namn och kontaktuppgifter. Leverantören ansvarar för behandlingen av kundens personuppgifter och hur länge de sparas.

Behandling

Personuppgifter behandlas konfidentiellt och endast de uppgifter som behöver delas för att kunna tillhandahålla tjänsten och/eller kommunikation med kunden gällande tjänsten kan lämnas ut till tredje part. Sådan part avser då leverantörer av tjänster nödvändiga för drift och underhåll av systemet samt utskick av exempelvis e-post, SMS.

Rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att begära ett utdrag av dina uppgifter, att rätta uppgifterna eller få dem raderade. För detta vänder du dig till leverantören du bokat hos.